Voorwaarden
Coffe_27

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ETNA Coffee Equipment B.V.
Expeditieweg 6F, 7007 CM Doetinchem (KvK NL 56359446)

1. Toepasselijkheid.

Binnen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden onder andere de volgende definities en begrippen gehanteerd.

Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ECE zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover die door ECE uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd, en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand.

 

2. Aanbiedingen, specificaties en orders.

Alle aanbiedingen van ECE zijn vrijblijvend. ECE is nimmer gebonden aan eerdere met een afnemer overeengekomen prijzen of aan deze toegestane kortingen, marges en/of bijkomende voorwaarden.

Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en specificaties van de producten van ECE gelden bij benadering. Op eventuele wijzigingen die geen wezenlijke verandering brengen in de technische en/of esthetische uitvoering, kan de afnemer nimmer enig beroep doen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door ECE. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door ECE. Indien de overeenkomst niet is vastgelegd in een door de afnemer ondertekend document zijn de opdrachtbevestiging van ECE, de daaraan ten grondslag liggende offerte van ECE alsmede deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de datum van levering de kostprijzen van gebruikte materialen of van arbeid zijn verhoogd ten opzichte van de kostprijzen waarop de aanbieding of de order is gebaseerd, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is ECE gerechtigd om, tenzij anders overeengekomen, deze verhoging aan de afnemer door te berekenen voor de nog niet geleverde producten. In dat geval is de afnemer gerechtigd binnen 14 dagen nadat hem die verhoging is kenbaar gemaakt, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

ECE is jaarlijks gerechtigd tot indexering van haar prijzen over te gaan. Voor de indexering wordt aansluiting gezocht bij de Consumentenprijsindex (CPI) als vastgesteld door het CBS in de 12 maanden voorafgaand aan de door te voeren indexering.

 

3. Levering, levertijd en zekerheidstelling.

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. De leveringstermijn gaat in op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Overschrijding van de levertijd kan voor de afnemer nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij hij, nadat de levertijd is verstreken, ECE een redelijke termijn heeft gegeven van ten minste 14 dagen om tot levering over te gaan en ECE binnen die termijn niet geleverd heeft. Kan ECE aan haar leveringsverplichting niet voldoen door een aan de afnemer meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van ECE.

ECE is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ECE, nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

De leveringen vinden plaats af-fabriek Doetinchem, NL (Ex Works (EXW) Incoterms 2010), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deelleveringen door ECE zijn toegestaan.

Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van de afnemer, ongeacht of transportkosten in rekening worden gebracht. Indien ECE op verzoek van de afnemer voor verzending van de zaken zorg draagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op ECE legt, staan tijdstip, wijze van verzending en verzendroute ter keuze van ECE, maar blijft voor rekening en risico van de afnemer. Een transportverzekering wordt door ECE slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van de afnemer.

Alle douaneformaliteiten, zowel in het land van uitvoer als in het land van invoer dienen door de afnemer te worden afgehandeld. Alle kosten en heffingen samenhangende met douaneformaliteiten zijn voor rekening van de afnemer. Indien ECE op verzoek van de afnemer voor douaneformaliteiten zorg draagt of indien de overeengekomen voorwaarden van de ICC Incoterms deze zorg op ECE legt, blijven deze douaneformaliteiten en de daarmee samenhangende kosten en heffingen voor rekening en risico van de afnemer.

Op orders met een factuurwaarde tot     € 250,-- excl. BTW of met een afwijkend verzendadres kan een administratietoeslag van € 25,-- excl. BTW en een nader te bepalen transporttoeslag per order in rekening worden gebracht.

ECE kan te allen tijde van de afnemer verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van ECE ter zake van eerdere leveranties of terzake van betreffende leverantie worden voldaan en voor de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen terzake van verrichte of nog te verrichten leveranties een bankgarantie wordt gesteld. ECE is bevoegd indien de door haar verlangde betalingen of zekerheden uitblijven de leveringen op te schorten en indien de afnemer ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door haar enkele verklaring te ontbinden, met behoud van haar recht op schadevergoeding.

 

4.Eigendomsvoorbehoud.

Onverminderd het in artikel 3 bepaalde gaat de eigendom van het product eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan ECE uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ECE is voldaan.

Voldoet de afnemer niet aan zijn verplichtingen dan is ECE te allen tijde en zonder voorafgaande sommatie en rechterlijke tussenkomst  gerechtigd de onbetaalde producten terug te nemen of terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten in het bijzonder haar recht op vergoeding van schade.

Zolang niet alle producten zijn betaald, geldt een betaling door afnemer, niettegenstaande zijn andersluidende aanduiding, uitsluitend die onbetaalde producten die door afnemer reeds zijn doorverkocht en doorgeleverd en vervolgens de openstaande bedragen op de oudste facturen.

Indien bij of ten laste van de afnemer beslag wordt gelegd op producten welke door ECE zijn geleverd en als gevolg van het hiervoor bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van ECE, is afnemer verplicht onmiddellijk ECE van dat beslag in kennis te stellen.

 

5. Betaling.

Alle betalingen moeten zonder enige aftrek op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voorzover bij de order geen andere termijn is bedongen, binnen 30 dagen na factuurdatum door ECE zijn ontvangen. De afnemer komt hierbij geen recht op opschorting of verrekening toe.

Welk betaalmiddel ook gebruikt wordt, betaling wordt niet geacht te hebben plaatsgevonden voordat het bedrag volledig en onherroepelijk op ECE`s rekening is bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn is ECE gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente in rekening te brengen gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen. Tevens is ECE in dat geval bevoegd om leveringen op te schorten.

Alle door ECE te maken kosten van invordering, waaronder tevens begrepen de kosten verbonden aan het terugnemen of terugvorderen van de producten, komen voor rekening van de afnemer. Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat dezen voor incasso van vorderingen als gevolg van de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, zulks onverminderd de eventueel verschuldigde proceskosten.

Op al haar afnemers vraagt ECE een kredietlimiet aan. In geval de kredietlimiet om bepaalde redenen door de kredietverzekeringsmaatschappij wordt ingetrokken of het totaal van de openstaande vorderingen de kredietlimiet overschrijdt, is ECE bevoegd om leveringen op te schorten tot deze (weer) onder de dekking van de kredietverzekering vallen, zonder dat ECE aansprakelijk is voor eventuele schade van de afnemer.  Naar de keuze van ECE kan levering in dat geval wel  onder rembours plaatsvinden, dan wel op een andere door partijen in overleg overeen te komen wijze waarbij naar het oordeel van ECE voldoende zekerheidstelling wordt geboden.

Afnemer verklaart dat zij vooraf afziet van haar recht, nu en in de toekomst, om vorderingen van afnemer op ECE met betrekking tot leveringen, schadeclaims en dergelijke, te verrekenen met betalingen die afnemer normaal gesproken aan ECE moet betalen voor de vervaldatum.

 

6. Reclame.

Eventuele reclames dienen, voorzover het uitwendig waarneembare gebreken betreft, binnen 5 werkdagen na levering door afnemer schriftelijk bij ECE te worden gemeld. Latere reclames zijn niet ontvankelijk, tenzij de afnemer aantoont dat hij, handelend als zorgvuldig afnemer, die gebreken redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. In dat geval is de claim nog ontvankelijk binnen 2 werkdagen na de ontdekking mits deze binnen 14 dagen na de levering valt.

Producten ten aanzien waarvan is gereclameerd, dienen, doch niet dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ECE, franco aan het adres van ECE te worden geretourneerd.

 

7. Garantie.

ECE is tot geen andere verplichtingen gehouden met betrekking tot de door haar geleverde producten dan welke voortvloeien uit haar garantieverplichtingen zoals hier beschreven.

ECE is verplicht gedurende het eerste jaar na levering van haar product aan de afnemer alle onderdelen met gebreken door materiaalconstructie- of fabricagefouten voor haar rekening te leveren aan afnemer. Hiervan uitgezonderd zijn breekbare- en kunststofonderdelen, normale gebruiksslijtage, schade als gevolg van onjuiste behandeling evenals alle onderdelen welke in contact komen met water en kalk.

In plaats van nakoming van haar garantieverplichtingen zoals hierboven vermeld, is ECE gerechtigd om, uitsluitende ter haar beoordeling het geleverde product terug te nemen en aan de afnemer de door hem betaalde koopprijs terug te betalen.

De afnemer is slechts bevoegd om de producten te gebruiken overeenkomstig het beoogd gebruik van de producten en overeenkomstig de instructies en aanwijzingen in de gebruikshandleiding. Indien de afnemer de producten voor andere doeleinden en/of niet overeenkomstig de gebruikshandleiding gebruikt, kan de afnemer geen aanspraak maken op de garanties als genoemd in dit artikel.

Aanpassingen aan de producten door de afnemer (of door derden) zijn niet toegestaan, tenzij het aanpassingen betreft met modules van ECE die bestemd zijn voor het betreffende product dan wel ECE vooraf schriftelijke goedkeuring heeft verleend voor de betreffende aanpassing. ECE kan aan haar goedkeuring voorwaarden verbinden. Niet-toegestane c.q. niet-goedgekeurde aanpassingen leiden er toe dat iedere aanspraak op garantie komt te vervallen.

Onderhoud en reparaties aan de producten van ECE zijn slechts toegestaan met originele door ECE geleverde onderdelen en/of door ECE aangewezen c.q. schriftelijk goedgekeurde onderdelen. Onderhoud dient plaats te vinden overeenkomstig de gebruikshandleiding voor het betreffende product. Reparaties die niet door ECE zelf worden verricht, mogen uitsluitend worden verricht door door ECE erkende c.q. schriftelijk goedgekeurde reparateurs. Indien onderhoud en/of reparaties niet overeenkomstig de verplichtingen in deze alinea zijn verricht, komt iedere aanspraak op garantie te vervallen.

 

 

8. Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van ECE is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Behoudens grove schuld en/of opzet aan de zijde van ECE is alle aansprakelijkheid van ECE beperkt tot het maximale bedrag van de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt. Elke aansprakelijkheid van ECE voor bedrijfsschade of andere indirecte schade waaronder begrepen  schade wegens gederfde winst of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Informatiemateriaal en adviezen over de producten van ECE worden samengesteld respectievelijk gegeven door ECE naar haar beste kennis en kunde op grond van de op dat moment beschikbare kennis en stand van de techniek. ECE geeft geen garanties omtrent de juistheid van het informatiemateriaal en haar adviezen en kan in het bijzonder er niet voor instaan dat (op enig moment) informatiemateriaal of adviezen achterhaald mochten blijken te zijn als gevolg van de ontwikkeling van de kennis en techniek. ECE is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van het door haar verstrekte informatiemateriaal en/of de door haar gegeven adviezen.

De afnemer is gehouden ECE te vrijwaren resp. schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van ECE in deze voorwaarden in de verhouding met de afnemer is uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid van ECE als gevolg van opzet of grove schuld is maximaal beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat.

Het is afnemer niet toegestaan het product door te verkopen of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden, daaronder verstaan: personen, instanties, organisaties, rechtspersonen, regimes en/of landen, waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties (VN), (landen van) de Europese Unie (EU) en/of de Verenigde Staten (VS). Afnemer vrijwaart ECE voor mogelijke boetes van de betreffende instanties voor ECE alsmede (gevolg)schade hiervan voor ECE die op enigerlei wijze te wijten zijn aan de handelsrelatie met afnemer c.q. een overeenkomst met afnemer.

Het is de afnemer niet toegestaan de producten door te verkopen of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden in landen buiten de Europese Unie, aan derden in landen die niet vallen onder de toepasselijkheid van de CE-markering en/of aan derden in landen waarin andere c.q. aanvullende product-/veiligheids-/milieu-eisen gelden. Indien de afnemer handelt in strijd met bepaalde in de vorige zin, is ECE hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk. De afnemer vrijwaart ECE voor alle schade en aanspraken van derden (waaronder boetes, sancties en gevolgschade) als gevolg van de doorverkoop/doorlevering van de producten in strijd met het bepaalde in deze alinea.

ECE is op geen enkele wijze meer aansprakelijk voor haar producten en voor welke (gevolg)schade dan ook indien de producten van ECE door de afnemer (of een derde) op enigerlei zijn aangepast, waaronder tevens wordt verstaan: reparaties door niet-erkende c.q. niet-goedgekeurde reparateurs. Iedere aanpassing, in welke vorm dan ook, van een product van ECE door de afnemer (of een derde) is de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de afnemer (of die derde) die de aanpassingen (laat) verricht(en).   

 

9.  Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en ander intellectuele eigendomsrechten alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de producten, merk-/handelsnamen en know how van ECE zijn het exclusieve eigendom van ECE of diens licentiegever(s). Ook in het geval ECE in opdracht van c.q. in samenspraak met de afnemer of een andere wederpartij producten, software en/of een bepaalde module/functionaliteit ontwikkelt, zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten die daarmee samenhangen volledig en exclusief de eigendom van ECE. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden deze rechten niet overgedragen aan de afnemer of wederpartij en kan enige bepaling in een overeenkomst van ECE ook niet worden uitgelegd als een overdracht van deze rechten.

Het is de afnemer of wederpartij niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van ECE of een daarmee overeenstemmende of gelijkende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

De afnemer of wederpartij is verplicht ECE onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien een derde stelt, al dan niet door het instellen van een rechtsvordering tegen de afnemer/wederpartij, dat een product dat is geleverd door ECE of een door ECE gebruikte (handels)naam/merk inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derde.

ECE is bevoegd technische voorzieningen te treffen en broncodes van software te wijzigen teneinde - onder meer - de intellectuele eigendomsrechten van ECE in stand te houden indien naar het oordeel van ECE de vrees bestaat dat het betreffende product inbreuk maakt op rechten van derden. ECE is bevoegd een product met onmiddellijke ingang uit de markt te nemen indien naar het oordeel van ECE de vrees bestaat dat het betreffende product inbreuk maakt op rechten van derden. ECE is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige schade van de afnemer/wederpartij uit welke hoofde dan ook; wel is ECE in dat geval verplicht zich in te spannen om de afnemer/wederpartij zo spoedig een alternatief product aan te bieden met een soortgelijke functionaliteit. Indien op grond een rechterlijke uitspraak wordt geoordeeld dat een product van ECE inbreuk maakt op rechten van derden en/of op last van een rechterlijke uitspraak uit de markt moet worden genomen is ECE niet aansprakelijk voor enige schade van de afnemer/wederpartij uit welke hoofde dan ook als gevolg het (voortijdig) eindigen van het gebruiksrecht van de afnemer/wederpartij c.q. de terugname van het betreffende product.

 

10. Overmacht.

Elk van de partijen heeft het recht om uitvoering van zijn verplichtingen volgens de overeenkomst op te schorten in zoverre een dergelijke uitvoering wordt gehinderd of onredelijk lastig wordt gemaakt door welke van de volgende omstandigheden dan ook: arbeidsgeschillen en welke andere omstandigheid dan ook buiten de macht van partijen zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, oproer, vordering, confiscatie, embargo, beperkingen in het energiegebruik en defecten of vertraging in leveringen van onderaannemers, veroorzaakt door welke van de omstandigheden waarnaar wordt verwezen in dit artikel dan ook. Een omstandigheid waarnaar in dit artikel werd verwezen, of deze zich nu voordoet voor of na het opstellen van de overeenkomst, geeft alleen recht op opschorting indien het effect ervan op de uitvoering van de overeenkomst niet voorzien kon worden ten tijde van het opstellen van de overeenkomst.

De partij die claimt getroffen te zijn door overmacht stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid.

 

11. Retourvoorwaarden.

Het retourneren van goederen kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van ECE. Klantspecifieke goederen worden niet retour genomen door ECE. De te retourneren goederen mogen niet ouder zijn dan 3 maanden en dienen courant, niet-klantspecifiek en onbeschadigd te zijn. Tevens dienen de goederen ongebruikt en in hun originele verpakking verpakt te zijn, de verpakking dient onbeschreven te zijn. Indien aan deze voorwaarden voldaan wordt, wordt in principe een volledige creditnota uitgeschreven, zo niet dan worden kosten in rekening gebracht c.q. wordt niet het volledige bedrag gecrediteerd.

 

12. Opschorting en ontbinding.

ECE is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

In deze gevallen is iedere vordering op de afnemer terstond opeisbaar, zonder dat ECE tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is. 

Indien de afnemer gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of afname dan wel de overeenkomst wenst te annuleren is ECE zonder nadere aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane aanbetaling aan ECE vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs dat deze schade minder is en onverminderd het recht van ECE om de daadwerkelijk door haar geleden schade op de afnemer te verhalen. ECE is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

13.    Conversie     

Indien een bepaling van deze voorwaarden wordt geacht onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zullen de voorwaarden gelding blijven houden. Partijen zullen die bepalingen die in rechte geen stand houden in onderling overleg aanpassen zodat de strekking van de bepaling wordt geëvenaard, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven. Een dergelijke bepaling zal de wettigheid en geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

 

14. Geschillen.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de afnemer/wederpartij en ECE gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem (Nederland), tenzij  ECE er de voorkeur aan geeft de afnemer/wederpartij te dagvaarden voor de rechter van zijn eigen woonplaats.

 

15. Toepasselijk recht.

Op alle aanbiedingen van ECE en op alle, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten met ECE en op de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van de afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention of the International Sale of Goods (C.I.S.G.)) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Download de voorwaarden hier
236